Hiilineutraalit yritysalueet tulevat!

Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuosien 2029-2035 aikana. Kaupunkialueen hiilineutraalisuus edellyttää kaupunkien asukkaiden ja yritysten osallistumista. Keväällä alkavassa Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa kiinnitetään huomio erityisesti yritysten ja raskaan liikenteen (logistiikka, työmaakoneet) mahdollisuuksiin vähentää päästöjä. Alueiden yritykset ovat ilmaisseet vahvan halun olla mukana ilmastotyössä, ja se nähdään selkeänä kilpailuetuna. Logistiikkaan ja työmaihin liittyvien koneiden ja kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa koko kaupunkialueen liikenteen päästöistä.

Hankkeen kohdealueiksi valikoituivat Helsingin Vuosaaren Satama, Vantaan Porttipuisto, Turun Blue Industry Park, VTT:n Bioruukki sekä infratyömaat Helsingissä ja Espoossa.


Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen tarve luoda hiilineutraaleja yritysalueita. Hankkeessa valittujen eri alueiden vähähiilisyyteen tähtäävät edelläkävijäyritykset toimivat esimerkkeinä ja niitä kiritetään edelleen kohti hiilineutraalisuutta. Samalla valmennetaan muita yrityksiä päästöjen vähentämisessä. Eri toimijat luovat monipuolisen verkoston ja synnyttävät siten uusia innovaatioita ja mahdollistavat uuden teknologian soveltamisen laajemmin kuin vain yhdessä kohteessa.

Hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä maailmanluokan vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi. Energiatehokkaista ja kiertotalouden mukaisista yritysalueista hyötyvät kaupungit, alueen yritykset, yritysalueilla operaattoreina ja koordinoijina toimivat tahot ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäjät ja tarjoajat.

Hanke käynnistyy 1.5.2019. Lisätietoja: jari.viinanen@hel.fi