Aalto-yliopisto

 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy sitoutunut toimitilojen energiatehokkuussopimuksessa tavoittelemaan 7% energiansäästöä vuoteen 2020, kokonaistavoitteena 10% energiansäästö vuoteen 2025. Aalto-yliopisto pyrkii tukemaan tavoitteen toteutumista.
 • Aalto-yliopisto pyrkii kannustamaan opiskelijoita kestävän kehitykseen linkittyviin opintoihin, mm teemaan fokusoiduin maisteriohjelmiin. Esim. Creative Sustainability  -maisteriohjelmaan 43 opiskelijaa/vuosi.
 • Aalto-yliopiston monitieteinen tutkimusyhteisö paneutuu erityisesti poikkitieteellisiin ongelmiin ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Aalto-yliopisto tulee toteuttamaan merkittäviä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten hallintaan liittyviä monialaisia hankkeita. Aalto-yliopiston teemaan linkittyviä ohjelmia ovat mm Clima-te-KIC; KIC Raw Materials; Materials Platform; infrat, mm. Bioeconomy ja RawMatters; Aalto Global impact.

ABB Oy

 • Sitoudumme edistämään videoneuvottelulaitteiden käyttöä sekä lisäämään videoneuvottelulaitteiden määrää kampuksillamme vähentääksemme matkustamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Korvaamme loisteputkivaloja vähemmän energiaa kuluttavilla led-valoilla.
 • Osallistumme Helsingin Kalasataman älyverkkohankkeeseen edistääksemme uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönottoa.
 • Tarjoamme hankkeessa toteutettavaa kestävän kehityksen mukaista energiajärjestelmää palveluineen myös muualla edelleen sovellettavaksi.
 • Tarjoamme Helsingin koululaisille maksutta fysiikan työpajatoimintaa, jossa tutustutaan uusiutuvan energian taustalla oleviin fysiikan ilmiöihin.Teemme myös kestävään kehitykseen liittyvää yhteistyötä helsinkiläisen Torpparinmäen peruskoulun kanssa.

Accenture Oy

 • Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme keskimäärin 2 tonnia per työntekijä eli yli 50 % vuoteen 2020 mennessä (vertailukohtana vuosi 2007).
 • Vuoteen 2021 mennessä käytämme kaikissa Accenturen Suomen toimistoissa vain 100 % uusiutuvaa energiaa.

Alko Oy

 • Sähkönkulutuksen vähentäminen. Tavoitteemme on 10 % vähennys vuoden 2020 loppuun mennessä (vertailuvuosi: 2017).
 • Kertakäyttöisistä muovikasseista luopuminen. Alko on sitoutunut lopettamaan muovikassien myynnin vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Hanapakkausten keräys: keräystoiminnan kehittäminen.

Alma Media Oyj

 • Alma Media pyrkii parantamaan oman toimintansa energiatehokkuutta vuosittain
  2 %.
 • Alma Media siirtyy käyttämään Suomen toiminnoissaan pelkästään uusiutuvaa energiaa vuoteen 2022 mennessä.

Ami-säätiö / Amiedu 2017-2019

 • Amiedu sitoutuu edistämään uudis- ja korjausrakentamisen sekä ylläpidon energiatehokkuutta tuotteistamalla vähintään kaksi uutta palvelutuotetta vuosittain.
 • Ami-säätiö sitoutuu investoimaan omien kiinteistöjensä rakentamisessa ja ylläpidossa energiatehokkuuteen siten, että ostettavan energian kulutus laskee vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoteen 2010 verrattuna.
 • Taitotalon kongressikeskuksen osalta tavoitellaan Joutsen-ympäristömerkkiä.
 • Ami-säätiö investoi uusiutuvan energian oppimisympäristöihin ja tuotantoon, tukee henkilöstönsä etätyömahdollisuuksia ja seuraa toimitusketjujen ympäristötietoisuutta.
 • Amiedu sitoutuu parantamaan Helsingin seudun kiinteistökannan sekä omien kiinteistöjensä sisäilman laatua aktiivisella kouluttamisella, seurantamittauksilla ja tarvittavilla korjaavilla toimenpiteillä energiatehokkuutta samalla kehittäen.

Assemblin Oy

 • Sitoudumme vähentämään toimitilojemme energiankulutusta 20 % vuoden 2017 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Koulutamme ja tiedotamme jatkossa enemmän henkilöstöämme ympäristöasioista.
 • Tarjoamme ja toteutamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
 • Etsimme lisää keinoja henkilöstömme yksityisajojen vähentämiseksi.

Bionova Oy

 • Sitoudumme auttamaan asiakkaitamme suunnittelemaan vähäpäästöisempiä rakennuksia tuomalla markkinoille entistä tehokkaampia työkaluja, joilla hiilijalanjälki- tai elinkaariarviointi voidaan suorittaa muutamalla klikkauksella automaattisesti suoraan suunnitteluohjelmasta.
 • Sitoudumme kouluttamaan ammattilaisia ympäristövaikutusten laskennassa sekä suoraan, että yhteistyössä alan oppilaistosten kanssa. Osana tätä työtä sitoudumme tarjoamaan 360optimi- ja One Click LCA -työkalumme maksutta akateemiseen opetuskäyttöön.
 • Sitoudumme minimoimaan oman toimintamme päästöt suosimalla vahvasti joukkoliikennettä ja pitämällä suurimman osan kokouksista videoneuvotteluna, minimoimalla tulostuksen, kierrättämällä ja korkealla tilatehokkuudella.

CGI Suomi Oy

 • Toimimme niin, että voimme vähentää sekä omaa, asiakkaidemme että toimittajiemme vaikutusta ympäristöön.
 • Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme kuusi prosenttia vuosittain ja 50 % vuoteen 2020 mennessä (vertailukohtana vuosi 2008).

Fiskars Oyj Abp

Tavoitteemme on, että vuonna 2027:
 • Konsernin oman tuotannon CO2-päästöt ovat vähentyneet 50 % (vertailuvuosi 2017).
 • Arvoketjumme (Scope 3) päästöt ovat vähentyneet 30 % (vertailuvuosi 2018).
 • 50 % kaikista tuotteisiin käytetyistä materiaaleista on uusiutuvaa tai kierrätettyä
 • 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei kaatopaikkajätettä

Flow Festival

 • Kasvatamme tapahtumassa myytyjen kasvis- ja vegaaniruoka-annosten määrää edellyttämällä tapahtuman ruokatoimijoilta sitoutumista kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen käyttämiseen. Koulutamme ruokamyyjiä ja tarjoamme mahdollisuuden tehdä yhteistyötä vegaanisia raaka-aineita tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa. Seuraamme tavoitteen toteutumista vuosittain myytyjen ruoka-annosten perusteella. Vuonna 2018 kasvisruoka-annosten osuus myydyistä ruoka-annoksista oli 46 %.
 • Suosimme kotimaisia lähitoimijoita sekä suunnittelemme ja optimoimme kuljetuksia entistä paremmin. Mittaamme tapahtumamme hiilijalanjälkeä. Vuonna 2018 18 % hiilijalanjäljestämme (71 tonnia hiilidioksidia) muodostui alihankkijoiden kuljetuksista.
 • Seuraamme energiankulutustamme ja tavoitteenamme on edistää uusiutuvien energiamuotojen saatavuutta Suvilahden alueella.

Elisa Oyj

 • Elisa innovoi ICT- ja online-palveluja, jotka pienentävät asiakkaiden ja Elisan hiilijalanjälkeä.
 • Elisa raportoi tarjoamiensa palveluidensa avulla saavutetut päästösäästöt.

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

 • Olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme noin seitsemän prosenttia kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025.
 • Selvitämme kiinteistöissämme energiansäästön ja paikallisen uusiutuvan energiatuotannon (mm. aurinkosähkö) mahdollisuudet.
 • Toteutamme kiinteistöissämme kustannustehokkaat ja teknisesti luotettavat energiansäästöön ja paikalliseen uusiutuvaan energiatuotantoon (mm. aurinkosähkö) liittyvät hankkeet.

Finlayson Oy

 • Hiilijalanjäljen pienentäminen 20 % suhteessa liikevaihtoon (2015-2020).
 • Puuvillan korvaaminen vähemmän ympäristöä kuormittavilla materiaaleilla, kuten selluloosapohjaisilla kuiduilla ja kierrätyskuiduilla.
 • Finlaysonin henkilöstön koulutus ympäristöasioissa ja ympäristöoppaan laatiminen.
 • Pakkausjätteen vähentäminen 20 % suhteessa liikevaihtoon (2015-2020).

Finnair Oyj

 • Sitoudumme Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA :n asettaman tavoitteen mukaiseen hiilineutraaliin toimialan kasvuun vuodesta 2020 eteenpäin.

Forum Virium Helsinki Oy

 • Forum Virium Helsinki edistää ympäristötiedon saatavuutta ja uusien palveluiden syntymistä tuomalla pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden tiedon omistajien ympäristötietoa avoimena datana palvelukehittäjien käyttöön
 • Forum Virum Helsinki kehittää yhdessä kumppaniyritystensä kanssa ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta lisääviä palveluita ja innovaatioita

Fujitsu Finland Oy

 • Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ISO 14001 -sertifioidun ympäristöohjelmamme avulla.
 • Sitoudumme kompensoimaan päästöjä ympäristöohjelmamme tavoitteiden mittarien ylityksen osalta rahoittamalla Gold Standard -projekteja.
 • Sitoudumme vähentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä opastamalla ja digitalisoimalla heidän toimintaansa ja prosessejaan.
 • Sitoudumme käyttämään myös jatkossa 100 % uusiutuvaa energiaa toimistotiloissa ja tietokonesaleissamme.

Gaia Group

 • Gaia on enemmän kuin ilmastoneutraali: olemme ilmastopositiivisia. Sitoudumme kompensoimaan ilmastopäästömme 200-prosenttisesti vuodesta 2012 alkaen, eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen.
 • Gaia hankkii päästövähenemiä ilmastohankkeista, jotka auttavat kehitysmaita myös varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Gasum Oy

 • Gasum siirtyy kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tuottaa, markkinoi sekä myy biokaasua liikenteeseen, teollisuuteen ja sähkön- ja lämmöntuotantoon.
 • Gasum edistää uusiutuvan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä
  kumppaniensa kanssa.
 • Gasum on sitoutunut toimittamaan kestäviä meriliikenteen polttoaineratkaisuja Itämerellä kehittämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) logistiikkaa ja toimitusketjua.

Green Net Finland

 • Edistämme energiatehokkuutta pääkaupunkiseudulla kansallisten ja kansainvälisten hankkeidemme avulla.
 • Kiinnitämme huomiota oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 • Autamme Cleantech alan yrityksiä kehittämään puhdasta tekniikkaa, kasvattamaan ympäristöliiketoimintaa sekä alan innovaatioiden käyttöönottoa ja vientiä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 • Sähkönkulutuksen vähentäminen Pasilan ja Porvoon kampuksilla 2 % vuosittain (vertailuvuosi 2017: 2,6 milj. kWh/v).
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden ja -asenteiden parantaminen, minkä tavoitteena vedenkulutuksen vähentäminen 2 % vuosittain (vertailuvuosi 2017: 6 600 m3/v) ja jätemäärän vähentäminen 4 % vuosittain (vertailuvuosi 2017: 84 t/v).
 • Sitoudumme tarjoamaan enemmän yhteiskuntavastuuta käsitteleviä opintojaksoja.

Helen Oy

 • Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö.

Helsingin kaupunki

 • Helsingistä tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
  Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 60 prosentilla (1990–2030)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkeen kaupungin toimintaan riskien minimoimiseksi.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.

Helsingin Satama

 • Aloitamme Vuosaaren väylän syventämisen, joka mahdollistaa lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynnin ja kiinnittymisen Vuosaaren satamassa.
 • Edistämme mm. nesteytetyllä maakaasulla kulkevien alusten bunkrausta satamassa ja kartoitamme muidenkin vähäpäästöisten polttoaineiden bunkrausmahdollisuuksia.
 • Edistämme alusten maasähkön käyttöä satamakäynnin aikana mm. melun ja pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.
 • Jatkamme 2017 käynnistettyä pilottihanketta hinnoittelussa, joka mahdollistaa ympäristöperusteiset alennukset alusten maksuissa.
 • Lisäämme omaa energiatehokkuuttamme esimerkiksi siirtymällä kenttävalaistuksessa tarpeen mukaan ohjautuvaan led-valaistukseen sekä parantamalla lämmönkulutuksen seurantaa. Teemme myös energiatehokkuuskatselmukset joka neljäs vuosi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

 • HSY on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Parannamme HSY:n energiatehokkuutta ja lämmön talteenottoa sekä laajennamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Käynnistämme kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelun seudullisena yhteistyönä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

 • Tavoitteemme on saada joukkoliikenne lähes päästöttömäksi vuoteen 2025 mennessä.
 • Tavoitteemme on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä (NOx, PM), sekä hiilidioksidipäästöjä (CO2) yli 90 % vuodesta 2010 vuoteen 2025.
 • 1.1.2019 alkaen sähköbusseissa, raitiovaunuissa, junissa sekä metroissa käytetyn sähkön tulee olla kestävästi tuotettua sähköä, esim. pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.
 • HSL on varannut 2 000 000 € suuruisen määrärahan ympäristöbonusmalliin vuodelle 2019, jolla hyvitetään HSL:n sopimusliikennöitsijöitä päästöjä alentavista toimenpiteistä.
 • Tavoitteemme on, että vuonna 2025 HSL:n tilaaman bussiliikenteen kalustosta lähes 30 % on sähköbusseja.

Helsingin seurakuntayhtymä

 • Selvitämme Maunulan uurnalehdon huoltorakennuksen mahdollisuuksia siirtyä maalämpöön ja Östersundomin kirkon siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Etsimme sopivia kirkkoja aurinkopaneelien asentamista varten.
 • Osallistumme ”Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä” (Kiinteä) -hankkeeseen, jossa luodaan suunnitelma kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.
 • Jatkamme kesällä 2018 aloitettua Nuorten ilmastoristi -kampanjaa, jossa nuoret kuvaavat oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoille ja muille kirkollisille päätöksentekotahoille ympäristökannanottovideot ja voivat näin tuoda oman äänensä kuuluviin seurakunnallisessa päätöksenteossa.

Helsingin yliopisto

 • Helsingin yliopisto tuottaa uutta tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta ja edistää tieteidenvälisyyttä ja yhteistyötä tutkimuksessa.
 • Helsingin yliopisto liittää jokaisen uuden opiskelijan perehdyttämisjaksoon tietoaineiston ympäristöystävällisestä ja ilmastonmuutosta hillitsevästä toiminnasta liikkumisessa, ruokailussa, veden- ja energiankäytössä ja kierrättämisessä.
 • Helsingin yliopiston tuottama ilmastotutkimus näkyy yhteiskunnassa laajasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yliopisto toimii aktiivisesti ilmastokeskustelun avaajana ja ylläpitäjänä eri foorumeilla ja tuo yliopistossa tehtävän ilmastotutkimuksen tulokset yhteiskuntaan tieteellisen tiedon käyttäjien saataville.
 • Helsingin yliopisto vähentää sähkönkulutustaan 5 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

 • Toimintatalouden ruokahävikin mittaaminen ja vähentäminen vähennyssuunnitelman avulla. Toimintatalous on ylioppilaskunnan käyttötaloutta, joka saa rahoituksensa ylioppilaskunnan jäsenmaksuista sekä HYY Yhtymän voitonjaosta. Toimintatalouden piiriin kuuluu mm. Uusi ylioppilastalo ja Domus Gaudiumin HYYn käytössä olevat tilat.
 • Toimintatalouden sähkönkulutuksen vähentäminen 5 % vuoteen 2015 mennessä ja 15 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2012 sähkönkulutukseen. Sähkönkulutuksen vähentämiseksi laaditaan vähennyssuunnitelma.

HOK-Elanto 

 • Tehostamme energiankäyttöä 30 % vuoteen 2020 mennessä.
 • Vähennämme ja seuraamme hävikkiä.
 • Käytämme yhä enenevässä määrin S-ryhmän tuulivoimaa.
 • Materiaalin hyödyntämisaste on 75 % vuoteen 2020 mennessä.
 • Tarjoamme ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja kestävään kuluttamiseen.
 • Etsimme keinoja kestävän tuotannon ja raaka-aineiden kehittämiseksi.

HUS-kuntayhtymä

 • HUS sitoutuu 10 400 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja 19 500 MWh/a:n säästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan HUS:n uudis- ja peruskorjausrakentamisessa.
 • Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä materiaalina lisätään jätelajittelua tehostamalla. Tavoite on hyödyntää 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä materiaalina vuonna 2020.
 • Sairaanhoidon ja diagnostisten palveluiden kaikissa vastuuyksiköissä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt liikevaihto osakesalkustamme 12 %:iin (2016-2020), sillä edellytyksellä, että sijoituskohteet täyttävät myös taloudelliset kriteerit.
 • Tavoitteenamme on pienentää suorien kotimaisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä 10 prosenttia (2016-2020) ja 20 prosenttia (2016-2025).
 • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Tarkastelemme säännöllisesti osana kokonaisvaltaista riskienarviointia listatut osakesijoituksemme tämän tavoitteen näkökulmasta.

Oy IBM Finland Ab

 • Tavoitteemme on vähentää CO2-päästöjämme vähintään 50 % vuodesta 2005 vuoteen 2030. Vuoden 2017 lopussa päästövähennyksemme oli tasolla 42,9 % verrattuna vuoteen 2005.
 • Suomessa olevien konesaliemme käyttämä sähkö on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua nyt ja myös jatkossa.
 • Vähennämme ruokahävikkiä ja kannustamme henkilöstöämme kasvispainotteiseen ”Brain Foodiin” uudessa Fazerin ja VTT:n kanssa toteuttamassamme älyravintolassamme.
 • Kannustamme henkilöstöämme päästöttömään tai vähäpäästöiseen liikkumiseen esimerkiksi järjestämällä aika ajoin polkupyörien huoltopalveluita toimitalollamme työpäivän aikana. Työsuhdeautoissamme CO2-päästöt on rajattu 120 g/km, ja nykyisen autokannan keskiarvo tällä hetkellä on 108 g/km. Suunnittelemme alentavamme päästörajoja viimeistään vuoden 2020 alussa.

ISS Palvelut Oy

 • Sitoudumme kehittämään henkilöstömme ympäristötietoisuutta ja -osaamista.
 • Parannamme asiakkaidemme kiinteistöjen energiatehokkuutta energianhallintapalvelujemme avulla.
 • Sitoudumme vähentämään tuotantoautoista aiheutuvia päästöjä.

Kesko Oyj

 • Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Olemme sitoutuneet vähentämään toimitusketjusta aiheutuvia päästöjä (Scope 3) siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä.
 • Hankimme 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa ja lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme.
 • Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin KTK Oy

 • Rakennutamme uudet, energiatehokkaat toimitilat, jotka valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella.
 • Liikennöitsijöidemme ajoneuvokalustoa uusitaan jatkuvasti kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja näin ajoneuvojen CO2-päästöt vähenevät entisestään.
 • Tuomme ympäristötietoisuutta esille liikennöitsijöillemme koulutustilaisuuksissa ja panostamme tehokkaaseen kuljetusten suuunnitteluun.
 • Polttoaine- ja kalustokustannuksissa tavoitteena ovat 10 % kustannussäästöt vuoden 2016 aikana.

Kojamo Oyj

 • Kojamo on sitoutunut tiputtamaan energiankulutustaan (lämmitys & sähkö) 7,5 % vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä eli -1,25 %/vuosi.

Kotipizza Group

 • Helsingin Kotipizza-ravintoloiden ruokahävikki vähenee 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
 • Kotipizza-ketjun raaka-aineista yli 60 prosenttia on pysyvästi kotimaisia.
 • Kotipizza Groupin ketjut sitoutuvat tarjoamaan kasvis-, vegaanisia ja ilmastoystävällisiä tuotevaihtoehtoja.

Lassila & Tikanoja Oyj

 • L&T vähentää CO2-päästöjään 25 %:lla verrattuna vuoden 2012 tasoon ja toiminnan volyymiin vuoteen 2020 mennessä.

LeaseGreen Suomi Oy

 • Tarjoudumme vähentämään Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutusta 12 prosenttia siten, että kaupungin ei tarvitse käyttää energiansäästöhankkeisiin omia investointivarojaan. Samalla parannamme kiinteistöjen käyttäjien olosuhteita ja modernisoidaan talotekniikkaa.
 • Aiomme käynnistää yli sata uutta energiatehokkuushanketta Suomessa vuoden 2015 aikana.

LIDL Suomi Oy

 • Tavoitteenamme on säästää energiaa 10 % vuoden 2016 kulutuksesta vuoteen 2020 loppuun mennessä.
 • Kymmenkertaistamme itse tuotetun uusiutuvan energian määrän vuoden 2017 tasosta vuoteen 2020 loppuun mennessä.
 • Vähennämme muovia omien merkkien tuotteissa 20 % vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitteemme on, että kaikki omien merkkien muovipakkaukset ovat 100-prosenttisesti kierrätettävissä.

Lähi-Tapiola Kiinteistövarainhoito Oy

 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017-2025. Tavoitteiden mukaan LähiTapiola Kiinteistövarainhoito pyrkii vähentämään hallinnoimiensa kiinteistöjen energiankäyttöä 7,5 prosenttia vuoden 2015 kulutustasosta vuoteen 2025 mennessä sekä kannustamaan myös tilojen vuokralaisia ja käyttäjiä vähentämään omaa energiankulutustaan.
 • LähiTapiolan pääkonttorin LEED ympäristösertifiointiprosessi on aloitettu huhtikuussa 2017.
 • LähiTapiola varautuu aurinkoenergian käyttöönottoon kaikissa uusissa rakennuskohteissa, jos se on teknistaloudellisesti mahdollista.

Martela Oyj

 • Työhyvinvoinnin lisääminen asiakkailla
  • 50 % Martelan asiakkaista käyttää käyttäjän tarpeisiin keskittyvää Martela Lifecycle® -mallia
  • Käyttäjäkokemuksen tutkimustulos:
   • vähintään 30 % työntekijöistä kertoo työhyvinvoinnin lisääntyneen
   • vähintään 50 % työntekijöistä kertoo työn tehokkuuden lisääntyneen
 • Martelan tarjooman ympäristövaikutusten vähentäminen mm.
  • tarjoamalla asiakkaille tehokkaampia työskentelytilaratkaisuja
  • ympäristöystävällisemmän toimitusketjun edistäminen
  • pitkän käyttöiän omaavien tuotteiden suunnittelu ja tarjoaminen

Meira Oy

 • Vähentää sekajäte nollaan vuonna 2020.
 • Vähentää energiankäyttöämme vuonna 2018 käyttöönotetun energianhallintapalvelun avulla.
 • Kartoittaa vaihtoehtoisten energialähteiden käyttömahdollisuudet muussa tuotannossamme 2020 mennessä (2018 biokaasu käytössä ketsuppilinjalla
 • Kannustamme suomalaisia lisäämään kasvisten osuutta ruokavaliossa. Valikoimastamme löytyy kasvismausteseoksia sekä runsaasti kasvismaustereseptejä helpottamaan kasvisruokien tekemistä.
 • Meira haluaa vähentää ruokahävikkiä osaltaan, ja on Suomen ensimmäisen hävikkiruokamyymälän WeFood:n kumppani.
 • Osana ISO 14001 -standardin vaatimuksia olemme laatineet kymmeniä ympäristöohjelmia, joiden toteutumista ja kehittymistä seuraamme vuosittain.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 • CO2-päästöjen vähentäminen 15% vuoteen 2020 mennessä.
 • Paperinkulutuksen pienentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Motiva Oy

 • Motiva Oy lupaa tarjota yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.
 • Motiva Oy tekee suunnitelman konsernin energiankäytön tehostamiseksi. Keskeisiä asioita ovat hankinnat ja liikkuminen.

Naps solar systems oy

 • Asennamme niin paljon lisää aurinkosähköä, että korvaamme moninkertaisesti koko oman toimintamme aiheuttamat päästöt. Tavoitteenamme on kasvattaa päästövähennystä jatkuvasti ja auttaa myös muita pääkaupunkiseudun asukkaita ja organisaatioita vähentämään päästöjään suunnittelemalla ja toteuttamalla heille aurinkosähköjärjestelmiä.
 • Tavoitteenamme on kattaa 20 % omasta sähkönkulutuksestamme itse valmistamillamme aurinkosähköjärjestelmillä. Tavoitteeseen pääsemme neuvottelemalla kiinteistön omistajien kanssa aurinkosähköjärjestelmiemme asentamisesta kaikkien niiden toimitilojen katoille, joissa itse toimimme.

NCC Suomi Oy

 • Tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 50 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2015.
 • Vähennämme päästöjä mm. seuraavien keinojen kautta: digitaalisuus, energiatehokkuus, resurssiviisaus, uusiutuvat energiaratkaisut sekä rakennusten ympäristösertifioinnit.
 • Tarjoamme asiakkaillemme ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta järkeviä ratkaisuja.
  Mahdollistamme yhteiskunnan sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Neste Oyj

 • Uusiutuvan NEXBTL-dieselin käytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40–90 % koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.
 • Vuoteen 2017 mennessä meillä on kyky käyttää raaka-aineena 100-prosenttisesti jätteitä ja tähteitä.
 • Vuonna 2017 valmistamallamme määrällä NEXBTL-dieseliä saavutetaan 7,0 miljoonan tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemä.

Nordea

 • Vuoden 2008 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä vähennämme
  • energiankulutusta 15 % (MWh/htv)
  • matkustamista 30 % (matkaa/htv)
  • paperinkulutusta 50 % (tonnia/asiakas, tonnia/htv)

Nitor Creations Oy

 • Siirrymme käyttämään vihreää sähköä toimitiloissamme kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana.
 • Edistämme kestävää kehitystä ja teemme näkyväksi ilmastonsuojeluun liittyvää avointa dataa verkkopalveluissa vuosien 2017-2020 aikana.
 • Suosimme julkisen liikenteen sekä liityntäpysäköinnin käyttöä. Olemme kyseisten julkisten palveluiden kehittämisessä mukana ja tuemme niiden käyttöä henkilöstömme parissa.

OP Ryhmä

 • Tavoitteemme on olla hiilipositiivinen vuonna 2025.
 • Sitoudumme uusiutuvan energian hyödyntämiseen Helsingissä 100 % vuoteen 2020 mennessä.

Paulig Group

 • Biojätteen määrän vähentäminen aluksi kymmenellä prosentilla vuoden 2011 tasosta, ja vuoteen 2020 mennessä 25 prosentilla.
 • Vuonna 2016 Paulig liittyi energiatehokkuussopimukseen uudelle kaudelle 2017–2025. Tavoitteena on pienentää kokonaisenergiankulutusta Suomen toiminnoissa -4 % vuoteen 2020 sekä -7,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta.
 • Paulig on tehnyt vuonna 2015 kaksi uutta sitoumusta kestävän kehityksen 2050-sitoumusmallissa. Ne koskevat uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä omissa operaatioissamme Suomessa sekä kahvinviljelijöiden tukemista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin sopeutumisessa.

Posti Group Oyj

 • Posti Group Oyj:n tavoitteena on vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007).
 • Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella, kuljetusten yhdistelyllä ja ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. Sitoumus tukee osaltaan YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin liittyvää tavoitetta.

PwC Suomi Oy

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020. Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Ramboll Finland Oy

 • Suunnittelemme ja rakennutamme uuden energiatehokkaan toimistotilan 2019 mennessä, ja toteutamme Green Officen pääkaupunkiseudulla.
 • Teemme vuonna 2017 sopimuksen vihreän sähkön ostamisesta omiin sähkösopimuksiimme valtakunnallisesti, jolloin tämän sähkön CO2-päästöt ovat nolla.
 • Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle konsultointia, suunnittelua ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.

Ramirent Finland Oy

 • Ramirent on siirtynyt 100 % käyttämään vihreää sähköenergiaa toimipaikoissaan.
 • Ramirent lisää biopohjaisten poltto- ja voiteluaineiden käyttöä vuokrakalustossaan.
 • Ramirent korvaa loisteputkivaloja vähemmän energiaa kuluttavilla led-valoilla kiinteistöissään ja vuokrakalustossaan.
 • Ramirentin tavoitteena on kierrätettävän jätteen lisääminen vuosittain.

Remeo Oy

 • Kalustostamme 10 prosenttia kulkee uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2025 mennessä.
 • Vähennämme sähkönkulutusta ja vaihdamme käsittelylaitostemme valonlähteet led-valoiksi vuoteen 2020 mennessä.
 • Kaikki kuljettajamme ovat käyneet taloudellisen ajon koulutuksen vuoden 2018 loppuun mennessä ja kaikki uudet kuljettajat koulutetaan taloudelliseen ajoon.

Sato Oyj

 • Lämmön ominaiskulutuksen vähentäminen 23 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta.
 • Veden ominaiskulutuksen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta.
 • Rakennusten ominaispäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta.
 • Sähkön ominaiskulutuksen pitäminen vuoden 2014 tasolla.

Siemens Oy

 • Siemens ottaa käyttöön kahdeksan sähköautoa seuraavan kolmen vuoden aikana ja kehittää eCar-sharing konseptia.
 • Siemens sitoutuu osallistumaan älyverkkokehityshankkeeseen Helsingin kaupungissa mahdollistaakseen uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönottoa.

Sitra

 • Sitra on hiilineutraali työpaikka vuoteen 2017 mennessä, jolloin Sitra täyttää 50 vuotta. Sitra saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2016 ja panostaa hiilijalanjäljen pienentämiseen jatkossakin.
 • Sitra kasvattaa omaa hiilikädenjälkeään innostamalla kumppaneitaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.
 • Sitra luo edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle ja hiilineutraalille kiertotaloudelle vaikuttamalla elämäntapoihin ja luonnonvarojen käyttöön.

Skanska Oy

 • Laskemme hiilijalanjäljen vähintään viidelle hankkeellemme.
 • Keskitymme jatkamaan energiatehokkuuden parantamista hankkeissamme.
 • Kasvatamme henkilöstön ympäristötietoisuutta koulutuksilla.

Slush

 • Sitoudumme tutkimaan ja optimoimaan organisaation tapahtumiin osallistuvien startup-yritysten vaikutusta yhteiskunnallisella tasolla kestävän kehityksen ongelmiin, ja tuomaan kestävän kehityksen tärkeyttä yhä enemmän esille startup-ekosysteemissä.
 • Sitoudumme ylläpitämään jo olemassa olevaa Ekokompassi-sertifikaattia ja asettamaan kunnianhimoiset ympäristötavoitteet toiminnassamme seitsemällä osa-alueella.
 • Sitoudumme tekemään kolmannen osapuolen arvion organisaation hiilijalanjäljestä vuoteen 2020 mennessä ja kompensoimaan tämän määrän vuosittain (2018-2020).

Sponda Oyj

 • Vastuullisuus on Spondan strateginen painopistealue. Otamme ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuuden, huomioon kiinteistöjemme suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja käytössä.
 • Sponda on sitoutunut vähentämään Suomen kiinteistöjen vertailukelpoista energiankulutustaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, vuosien 2001-2005 keskiarvoon verrattuna.
 • Spondan on sitoutunut saavuttamaan energiatehokkuustoimenpiteillä 7,5 prosentin säästön vuoteen 2025 mennessä, vuoden 2015 tasoon verrattuna.

SRV Yhtiöt Oyj

 • Omaperusteisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen 20 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä hyödyntämällä kiinteistön sisäisiä energiavirtoja ja älykästä sähköverkkoa.
 • Omaperusteisten kiinteistöjen vedenkulutuksen vähentäminen kaikissa rakennustyypeissä 20 % vuoden 2014 keskimääräisestä tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Saneerauskohteiden purkumateriaalin lajittelun ja uudelleenkäytön tehostaminen. Työmaan ympäristötoiminnan edistäminen tehostamalla jätelajittelua sekä pienentämällä energiakustannuksia 15 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 • Työsuhdeautojen polttoainekulutuksen vähentäminen sekä päästöjen alentaminen ympäristöystävällisempien moottoreiden käytöllä sekä käyttötottumuksiin vaikuttamalla.

St1 Oy

 • Yksityisen ja julkisen liikenteen infrastruktuurin ja integroidun maksujärjestelmän selvitystyö. Tavoitteena luoda käyttäjäystävällinen ja kannustava malli yhdistää yksityinen ympäristöautoilu ja kaupungin sisään tuleva ja sisällä toimiva julkinen liikenne.
 • Kehitämme  ja varmistamme kasvavan kaupungin sisäisen jakeluliikenteen toimivuutta ja kustannustehokkuutta sekä luomme insentiivin vähäpäästöisille jakeluliikenteen käyttövoimille.
 • Kehitämme kaupungin kanssa ympäristökannustinjärjestelmää edelleen vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämiseksi.
 • Tarjoamme uutta vähäpäästöistä kaukolämpöä rakentamalla geolämpöä hyödyntäviä lämpölaitoksia Helsinkiin.
 • Valmistamme omaan tuotekehitykseemme perustuvalla teknologialla Suomessa jätteistä ja prosessitähteistä lähes hiilineutraalia etanolia liikennepolttonesteen biokomponentiksi.
 • Yhteisyrityksemme TuuliWatin tavoite on tuottaa kotimaista tuulisähköä 500 MW verran.

Stockmann Oyj Abp

 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista: tavoitteenamme on parantaa kiinteistöjemme energiatehokkuutta 4 % vuoteen 2020 mennessä.
 • Vähennämme logistiikan ympäristövaikutuksia: tavoitteenamme on vähentää kuljetusten päästöjä Suomessa 10 %:lla vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Minimoimme jätteen määrän ja etsimme uusia mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen: tavoitteenamme on vähentää ruokahävikkiä 25 %:lla vuoden 2015 tasosta vuoden 2018 loppuun mennessä ja 70 %:n kierrätysaste Suomen tavarataloissa.

Suomen Messut Osuuskunta

 • Vähennämme energiankulutustamme 10 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2025 mennessä.
 • Lisäämme merkittävästi uusiutuvan energian osuutta esimerkiksi aurinkovoimaa hyödyntämällä.
 • Kehitymme hankinnoissamme entistä ympäristövastuullisemmaksi vuoden 2019 loppuun mennessä ja jatkamme jätteiden tehokasta hyödyntämistä (99 prosenttia jätteistämme hyötykäytetään vuosittain).

Suomen ympäristökeskus

 • Suomen ympäristökeskus (SYKE) on sitoutunut sertifioidussa (ISO 14 0001) ympäristöasioiden hallintajärjestelmässään toimintansa jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään erityisesti vähentämällä materiaalien käyttöä, syntyvien jätteiden määrää ja energian kulutusta sekä korvaamalla videoneuvotteluilla matkustamista. Hankinnoissa suositaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
 • SYKEssä tuetaan ja edistetään etätyöskentelyä, jolla vähennetään työmatkoista aiheutuvia CO2-päästöjä.
 • SYKE tuottaa T&K-työnsä kautta ilmastonmuutoksen hillintätyöhön työkaluja ja tietoaineistoa yhteiskunnan eri toimijoille.
 • SYKE järjestää edelläkävijöille ns. HINKU-foorumin ilmastomuutoksen hillintätyön hyvien käytäntöjen ja uusien ratkaisujen synnyttämiseksi. Kaikki Helsingin alueella toimivat organisaatiot, kaupunginosat ja yritykset, jotka tavoittelevat kasvihuonekaasupäästöissään 80 % vähennystä vuoteen 2030 mennessä, ovat tervetulleita mukaan HINKU-johtoryhmän hyväksymällä tavalla.

Tallink Silja Oy

 • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.
 • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
 • Tavoitteena on vaihtaa Jätkäsaaren pääkonttorin valaisimet energiatehokkaisiin valaisimiin elinkaarensa päässä. Seuranta kiinteistön sähkönkulutuksessa pitkällä tähtäimellä.
 • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.

Talokeskus Yhtiöt Oy

 • Kehitämme uusia energiatehokkuutta parantavia sekä lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta vähentäviä palveluita ja ohjelmistoja.
 • Seuraamme paperin kulutustamme ja sitoudumme sen vähentämiseen sähköisiä palveluita kehittämällä.
 • Sitoudumme vähentämään konsernin työsuhdeautoista aiheutuvia päästöjämme 10 % seuraavan kolmen vuoden aikana. Työntekijöitä kannustetaan käyttämään julkista liikennettä.

Telia Finland Oyj

 • Sitoudumme parantamaan energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoden 2015 lähtötasosta vuoteen 2025 mennessä.
 • Sitoudumme vähentämään 5 % kasvihuonepäästöjä liittymää kohden vuoden 2017 lähtötasosta vuoteen 2022 mennessä.
 • Sitoudumme viestimään toimintamme ympäristövaikutuksista sekä kouluttamaan henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Tieto Oyj

 • Vähennämme energiankuluksemme päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (lähtövuosi 2016).
 • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa.
 • Raportoimme omat sekä asiakkaille syntyneet päästösäästöt vuosittain.

Traficom

 • ISO 14001- ja Green Office-sertifioituna virastona olemme sitoutuneet vähentämään liikennejärjestelmästä ja omasta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
 • Vuoteen 2020 mennessä tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokantaa, lisätä tieliikenteen kuljetusten vastuullisuutta sekä vaikuttaa lento- ja meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla.
 • Seuraamme liikenteen päästöjä liikennejärjestelmän tilakuvassa (www.trafi.fi). Raportoimme omat päästömme WWF:n Ilmastolaskuriin.

UFF – U-landshjälp från Folk till Folk i Finland

 • Uudelleenkäyttöön kierrätettävien tuotteiden vuosittainen määrä (kg/vuosi)
  • Vuoden 2017 tavoite: n. 15 milj. kg.
 • Työ energian käytön vähentämisen tavoitteellistamiseksi ja tavoitteiden muotoileminen tukemaan toimintajärjestelmän laadullisia tavoitteita jatkuu.

UPM

 • Energiantuotannon ja ostosähkön (Scope 1 ja 2) fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2030 mennessä (vuodesta 2008)
 • Energiatehokkuuden parantaminen 1 % vuosittain (jatkuva)
  Uusiutuvien polttoaineiden osuus vähintään 70 % (jatkuva)

Urheiluhallit Oy

 • Järjestämme vuoden aikana vähintään kolme ympäristökampanjaa tai -tapahtumaa tavoitteenamme henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen.
 • Vaihdamme kaikkien kiinteistöjemme loisteputkivalaisimet ledeiksi vuoteen 2028 mennessä. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen allashallin valaisinten vaihto tapahtuu vuoden 2019 aikana.
 • Sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen tavoitteemme on alle 14 kWh/asiakas ja vedenkulutustavoitteemme alle 90 l/asiakas.

Vahanen Yhtiöt

 • Tavoitteenamme on ottaa käyttöön ympäristöjärjestelmä.
 • Tavoitteenamme on määritellä, miten voimme vaikuttaa oman työmme kautta olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen. Keinoja voivat olla muun muassa ohjeistukset, koulutus, uudet toimintatavat ja kiinteistön tarpeenmukainen käyttö ja sen seuranta.

Valio Oy

 • Tunnistamme karjatalouteen liittyvät ilmastohaasteet. Sitoudumme edistämään peltojen hiilensidontaa lisääviä käytäntöjä maidon alkutuotannossa ja sitoudumme kouluttamaan kaikki maitotilalliset ns. hiiliviljelijöiksi vuoteen 2035 mennessä.
 • Jakelulogistiikan osalta sitoudumme vähentämään 5 %:lla jakelun aiheuttamia CO2-päästöjä per toimitettu tuotekilo vuoteen 2035 mennessä vuoden 2017 tasosta.
 • Tuemme Helsingin kaupungin pyrkimystä aurinkoenergian tuotannon lisäämiseen. Sitoudumme investoimaan 30-50 MWh aurinkoenergian pilottiin Helsingin toimipisteellämme toimenpideohjelman aikana.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

 • Kehitämme sijoitustoimintaamme niin, että sijoituksistamme tulee Pariisin sopimuksen 2 asteen tavoitteen mukaisia. Pidemmällä aikavälillä painotamme sijoituksemme kohteisiin, jotka ovat vähähiilisiä tai joilla on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä ilmastostrategia.
 • Lyhyemmällä aikavälillä pienennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä (suhteessa liikevaihtoon) noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % sekä kiinteistösijoituksissa 15 % suhteessa bruttoneliöihin (2015-2020).
 • Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelemme 15 % vähennystä (2015-2020).

VR Group

 • Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 60 % vuonna 2020.
 • Parannamme rautatiematkustajaliikenteen ja -logistiikan energiatehokkuutta 20 % vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2012 verrattuna. Tavoitteena rautatiematkustajaliikenteelle 0,36 MJ/henkilökilometri ja rautatielogistiikalle 0,16 MJ/tonnikilometri.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

 • Vähennämme hiilidioksidipäästöjä pienentämällä energiankulutusta, hankkimalla vähäpäästöisempää energiaa sekä suosimalla virkamatkoissa ympäristöystävällisintä kulkuvälinettä.
 • Tuotamme uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita, joiden tavoitteena on kehittyä kaupallisesti toteutettaviksi tuotteiksi.
 • Tuotamme asiantuntijatietoa kestävän kehityksen toteuttamisesta sekä yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi että suoraan kansalaisille.

WSP Finland

 • Tarjoamme ennakoivaan ajatteluun perustuvaa konsultointia ja monialaista osaamista auttaaksemme asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa. Luomme asiakkaalle lisäarvoa kehittämällä aktiivisesti kestävämpiin toimintatapoihin johtavia ratkaisuja ja innovaatioita   Future Ready ®/TM- toimintamallin avulla.
 • Seuraamme aktiivisesti toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.
 • Olemme sitoutuneet edistämään viisasta liikkumista työ- ja työasiointimatkoilla (HSL:n Työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatti) ja laadimme vuosittain viisaan liikkumisen seurantakyselyn koko henkilöstöllemme.
 • Kehitämme ISO9001- ja ISO14001- sertifioitua johtamisjärjestelmäämme ja ylläpidämme terveellisiä, turvallisia ja kestäviä käytäntöjä työympäristössämme.

YIT Oyj

 • Visiomme on ”Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa” ja pyrimme joka päivä työllämme siihen suuntaan. Kehitämme kestäviä kaupunkeja, jotka ottavat huomioon sekä ihmisten että ympäristön tarpeet. Kestävissä kaupungeissa on miellyttävää asua, julkisen liikenteen yhteydet ovat toimivat ja jokapäiväiset palvelut on helposti saatavilla.

Yleisradio Oy

 • Ilmastotavoitteemme 2017-2020 (vertailuvuosi 2016)
  • Energiankulutus Pasilan Yle-keskuksessa pienenee vähintään 5 prosenttia
  • Ylen autojen päästöt vähenevät 30 prosenttia
  • Pasilan kokonaisjätteen määrä vähenee 15 prosenttia