Samarbete mellan Helsingfors stad och näringsliv

Klimatpartnernätverket ökar samarbetet för att minska på klimatutsläppen och för att stärka företagens konkurrenskraft.

Företag som ansluter sig till Klimatpartnerna tecknar med Helsingfors biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki ett klimatåtagande i vilket företaget nämner sina egna miljömål.

Målen för Klimatpartnerna är:

1. Att skapa nya tillvägagångssätt och nya möjligheter till affärsverksamhet.
2. Att komma på nya och inspirerande samarbetsformer för att minska på utsläppen inom staden
3. Att fungera synligt och aktivt informera om resultaten
4. Att dela med sig kunnande om de bästa praxis

Vad innebär klimatåtagandet?

Klimatpartnernas medlemmar bestämmer själva om den egna organisationens målsättningar för stävjandet av klimatförändringen under de kommande åren. Målen borde förbättra det nuvarande tillståndet och överskrida det som lagstiftningen för ögonblicket kräver. Företaget kan koncentrera sig på en viss önskad helhet, t.ex. energibesparing, energieffektivitet, effektivare logistik, mer miljövänliga anskaffningar, avfallshantering eller att förbinda personalen.

Vilken är nyttan av klimatpartnerskapet?

Föregångarföretag lyfts fram t.ex. på webbplatsen och i meddelanden. Inom nätverket skapas nya tillvägagångssätt, som möjliggör mer ansvarsfull företagsverksamhet och samarbete med andra aktörer. Företagen har möjlighet att presentera sina goda praxis åt nätverkets andra medlemmar under ett seminarium som arrangeras varje år. Även i företagets egna lokaler kan evenemang i samband med nätverket anordnas.

Hur fungerar nätverket? 

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki undertecknar miljöåtagandet för Helsingfors stads del. Ordförande för nätverket är biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och nätverket samordnas av Helsingfors stads miljöcentral i samarbete med Helsingfors näringslivsservice. Helsingfors stads miljöcentral samlar information om genomförandet av åtagandena av nätverkets medlemmar varje år. Till exempel universitet, yrkeshögskolor och organisationer kan delta i nätverkets verksamhet som så kallade stödmedlemmar. Förutom det årliga seminariet arrangerar nätverket även workshops om till exempel logistik och energibesparing. Klimatpartnerna kan även framföra önskemål om nätverkets verksamhet direkt till koordinatorerna.

Kontaktperson:
Mira Jarkko
miljöplanerare
mira.jarkko(a)hel.fi
Helsingfors stad