Yhteistyötä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän välillä

Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä Hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmastokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoitteensa.

Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:

  1. Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  2. Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
  3. Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti
  4. Jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Mitä ilmastositoumus tarkoittaa?

Ilmastokumppaneiden jäsenet määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden tulisi tähdätä nykytilan parantamiseen ja ylittää nykyinen lainsäädännön taso. Yritys voi keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, logistiikan tehostamiseen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Mitä hyötyä on ilmastokumppanuudesta?

Edelläkävijäyritykset nostetaan esiin verkkosivustolla ja tiedotteissa. Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa. Yrityksien on mahdollista esitellä omia hyviä käytäntöjään verkoston muille jäsenille vuosittaisessa seminaarissa. Myös yrityksen omissa tiloissa voidaan järjestää verkostoon liittyviä tapahtumia.

Miten verkosto toimii?

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki allekirjoittaa ilmastositoumukset Helsingin puolesta. Sitoumusten toteutumisesta raportoidaan vuosittain koordinaattorille ja julkaistaan ”Ilmastokumppaneiden saavutukset” -raportti. Verkoston toimintaan voivat osallistua ns. tukijäsenenä myös esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja järjestöt.

Vuosittaisen seminaarin lisäksi verkosto järjestää työpajoja esimerkiksi logistiikasta ja energiansäästöstä. Ilmastokumppanit voivat myös suoraan ehdottaa koordinaattorille toiveita verkoston toiminnasta.